Provinsje Fryslân | Province of Fryslân

ORGANISATION

Provinsje Fryslân | Province of Fryslân

The tasks of the provincial administration can be classified into the following categories:

– Responsible for promotion the prosperity and well-being of its inhabitants in general.

– Responsible for promotion and preservation of the Frisian language and culture, as well as smaller languages/dialects in the province.

– Implementing certain laws and measures issued by the national government, like national laws about language and culture; for example the law of The Use of Frisian Act (‘Wet gebruik Friese taal’).

– Implementing the Framework Convention (entered into force in the Netherlands on 1 June 2005) and the European Charter for Regional or Minority Languages (ratified by the Netherlands on 2 May 1996).

COUNTRY

Fryslân – The Netherlands

TYPE OF ORGANISATION

Full Member. Governmental institution.

WEBSITE

INFORMATION ABOUT THE LANGUAGE

Frisian

NAME OF THE LANGUAGE
NAMME FAN DE TAAL
Frisian
Frysk
TOTAL NUMBER OF SPEAKERS
OANTAL SPREKKERS
600,000
NUMBER OF NATIVE SPEAKERS
OANTAL MEMMETAALSPREKKERS
350,000
REGULATED BY
WETJOUWING EN BELIED
Frisian Language Law 2014; Covenant on Frisian Language and Culture.
Fryske Taalwet 2014; Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer.
GEOGRAPHICAL AREA
GEOGRAFYSKE SPRIEDING
Province of Fryslân (the Netherlands)
Provinsje Fryslân
LANGUAGE FAMILY
TAALFAMYLJE
West-Germanic
West-germaansk
STATUS OF THE LANGUAGE
TAALSTATUS
Official second language of Province of Fryslân; recognition as Minority Language in the European Charter for Regional or Minoriy Languages.
Twadde rykstaal yn de provinsje Fryslân; erkend as Minderheidstaal yn it Europeesk Hânfest for Regionale of Minderheidstalen.
STATUS AT THE UNIVERSITY
STATUS YN IT HEGER ÛNDERWIIS

Obligatory subject in Primary Teacher Education; optional subject in Secondary Teacher Education.

Ferplichte fak yn de Pabo (basisûnderwiis); karfak yn de Twaddegraads learaarsoplieding (fuortset ûnderwiis).
FIELDS OF USE
WÊR WURDT DE TAAL BRÛKT

Oral use and in writing in public administration, judiciary, education, media, leisure, cultural and social life.

Mûnling en skriftlik yn it iepenbier bestjoer, de rjochtspraak, it ûnderwiis, de media, it kulturele en sosjale libben.
YEAR OF SOURCE
JIER FAN BOARNE

2017