Fryske Akademy – Mercator Research Centre

ORGANISATION

Fryske Akademy – Mercator Research Centre*

The Fryske Akademy is the research centre concerning the Dutch province of Fryslân and its people, its language and its culture.

Its research focuses on the language and history of Fryslân/Frisian community and is home to ‘Mercator: European Research Centre on Multilingualism and Language Learning’. The centre, funded by the provincial government, focuses on research and policy in multilingualism. Other elements of Mercator are an experts’ database in multilingualism, a series of Regional Dossiers describing the position of lesser-used languages in education, and a series of language fact sheets giving brief overviews of language diversity in the current and new EU Member States.

Fryske Akademy – Mercator Research Centre have a seat in the NPLD Steering Committee.

COUNTRY

The Netherlands

TYPE OF ORGANISATION

Associate Member

WEBSITE

INFORMATION ABOUT THE LANGUAGE

Frisian

NAME OF THE LANGUAGE
NAMME FAN DE TAAL
Frisian
Frysk
TOTAL NUMBER OF SPEAKERS
OANTAL SPREKKERS
600,000
NUMBER OF NATIVE SPEAKERS
OANTAL MEMMETAALSPREKKERS
350,000
REGULATED BY
WETJOUWING EN BELIED
Frisian Language Law 2014; Covenant on Frisian Language and Culture.
Fryske Taalwet 2014; Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer.
GEOGRAPHICAL AREA
GEOGRAFYSKE SPRIEDING
Province of Fryslân (the Netherlands)
Provinsje Fryslân
LANGUAGE FAMILY
TAALFAMYLJE
West-Germanic
West-germaansk
STATUS OF THE LANGUAGE
TAALSTATUS
Official second language of Province of Fryslân; recognition as Minority Language in the European Charter for Regional or Minoriy Languages.
Twadde rykstaal yn de provinsje Fryslân; erkend as Minderheidstaal yn it Europeesk Hânfest for Regionale of Minderheidstalen.
STATUS AT THE UNIVERSITY
STATUS YN IT HEGER ÛNDERWIIS

Obligatory subject in Primary Teacher Education; optional subject in Secondary Teacher Education.

Ferplichte fak yn de Pabo (basisûnderwiis); karfak yn de Twaddegraads learaarsoplieding (fuortset ûnderwiis).
FIELDS OF USE
WÊR WURDT DE TAAL BRÛKT

Oral use and in writing in public administration, judiciary, education, media, leisure, cultural and social life.

Mûnling en skriftlik yn it iepenbier bestjoer, de rjochtspraak, it ûnderwiis, de media, it kulturele en sosjale libben.
YEAR OF SOURCE
JIER FAN BOARNE

2017