Afûk

ORGANISATION

Afûk

Founded in 1928, the Afûk is the organisation in Fryslân that promotes the Frisian language and culture. It has an important role in the cultural network of Fryslân and works closely together with the Province of Fryslân to implement language and cultural policy in the region.

The Afûk offers and develops Frisian language courses for adults, develops educational programmes, publishes (e-)books, apps and magazines in Frisian and about Fryslân for all ages and purposes, gives advice to companies and public organisations about language policy and creates and implements a range of projects concerning language promotion.

The Afûk is funded by Province of Fryslân and several local governments.

COUNTRY

Fryslân – The Netherlands

TYPE OF ORGANISATION

Associate Member.

WEBSITE

INFORMATION ABOUT THE LANGUAGE

Frisian

NAME OF THE LANGUAGE
NAMME FAN DE TAAL
Frisian
Frysk
TOTAL NUMBER OF SPEAKERS
OANTAL SPREKKERS
600,000
NUMBER OF NATIVE SPEAKERS
OANTAL MEMMETAALSPREKKERS
350,000
REGULATED BY
WETJOUWING EN BELIED
Frisian Language Law 2014; Covenant on Frisian Language and Culture.
Fryske Taalwet 2014; Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer.
GEOGRAPHICAL AREA
GEOGRAFYSKE SPRIEDING
Province of Fryslân (the Netherlands)
Provinsje Fryslân
LANGUAGE FAMILY
TAALFAMYLJE
West-Germanic
West-germaansk
STATUS OF THE LANGUAGE
TAALSTATUS
Official second language of Province of Fryslân; recognition as Minority Language in the European Charter for Regional or Minoriy Languages.
Twadde rykstaal yn de provinsje Fryslân; erkend as Minderheidstaal yn it Europeesk Hânfest for Regionale of Minderheidstalen.
STATUS AT THE UNIVERSITY
STATUS YN IT HEGER ÛNDERWIIS

Obligatory subject in Primary Teacher Education; optional subject in Secondary Teacher Education.

Ferplichte fak yn de Pabo (basisûnderwiis); karfak yn de Twaddegraads learaarsoplieding (fuortset ûnderwiis).
FIELDS OF USE
WÊR WURDT DE TAAL BRÛKT

Oral use and in writing in public administration, judiciary, education, media, leisure, cultural and social life.

Mûnling en skriftlik yn it iepenbier bestjoer, de rjochtspraak, it ûnderwiis, de media, it kulturele en sosjale libben.
YEAR OF SOURCE
JIER FAN BOARNE

2017